Image

Ulaganje 4,7 miliona KM u vodovodnu mrežu u Starom Gradu

 Općinski načelnik Irfan Čengić je održao sastanak u KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo sa direktorom Rusmirom Salićem i upravom ovog preduzeća. Tema sastanka bila je ulaganje u vodovodnu mrežu na području Općine Stari Grad u iznosu od 4,7 miliona KM.

"Ragovarao sam sa rukovodstvom ViK-a o dinamici radova koji su planirani u 2024. godini. Zahvaljujući Vladi Kantona Sarajevo, ovo je jedno od većih ulaganja u vodovodnu mrežu u Starom Gradu posljednjih godina. Cilj nam je da smanjimo gubitke vode koja je za nas najvažniji resurs, te da građani imaju bolje vodosnadbjevanje", naglasio je načelnik Čengić.

Ulice u kojima je planirano ulaganje u svrhu rekonstrukcije cjevovoda su:

Franjevačka, Alajbegovića i Isevića sokak

Karpuzova, Adžemovića i Čadordžina

Sedrenik

Ćemerlina i Hrgića

Toromanova i Kečina

Safvet bega Bašagića

Mula Mustafe Bašeskije (dionica trase koja se odnosi na trotoare na dijelu koji pripada Općini Stari Grad)

Potok, Prijepoljčeva i Ulomljenica

Potoklinica, Edhema Mulabdića i Josipa Štadlera

Telali

Ovom saradnjom, a na inicijativu vijećnika Emira Biće, načelnik je predložio Općinskom vijeću da se KJKP “Vodovod i kanalizacija” oslobađa obaveze plaćanja naknade za prokopavanje saobraćajnica čiji je upravitelj Općina Stari Grad, s obzirom da se radi o projektu koji je od interesa za građane Starog Grada. Ukoliko Općinsko vijeće podrži tu odluku, ovo preduzeće će biti oslobođeno preko 120.000 KM, što značajno ubrzava realizaciju projekta.

Načelnik je nedavno obišao mjesne zajednice kako bi čuo potrebe građana, a jedno od pitanja sa ovih skupova bilo je i stanje vodovodne mreže. Zajedno sa Službom za investicije i komunalne poslove, pripremljene su prioritetne potrebe svake mjesne zajednice kada je riječ o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Cilj je da zajedno radimo na otklanjanju ovih problema.