Image

Saopćenje za javnost

Služba za urbanizam, stambene, imovinsko - pravne geodetske poslove i katastar nekretnina
Općine Novi Grad Sarajevo informiše javnost da su okončani postupci inspekcijskog nadzora nad
rješenjima vezanim za izgradnju kompleksa hotela benziske pumpe i terminala za avionsko
gorivo, u ulici Kurta Schorka.
Glavni federalni urbanističko - ekološki inspektor utvrdio je kako se radi o gradnji van obuhvata
zaštitne zone vodozahvata, kao i da je Služba za urbanizam, stambene, imovinsko - pravne
geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo nadležna za postupanje u
ovom predmetu, te da se ne radi o nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Pored toga Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, također je izvršila inspekcijski nadzor,
bez primjedbi, konstatujući da je upravni postupak doveden do kraja, te je okončan pravosnažnim
rješenjem ove Službe.
Inspekcijski nadzor trajao je od 24.09. do 7.10.2021.godine. Izvršen je uvid u kompletnu
dokumentaciju, date saglasnosti i mišljenja koja su pribavljena u postupku izdavanja odobrenja,
uključujući i okolinsku dozvolu izdatu od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša KS, kao i u prostorno - plansku dokumentaciju Kantona Sarajevo.
Vezano za navode Udruženja građana „Eko akcija“, koje je podnijelo prijavu tvrdeći da se radi o
trećoj vodozaštitnoj zoni, prema Odluci o zaštiti izvorišta za piće u Sarajevskom Polju iz 1987.
godine, ni tom Odlukom nije propisana zabrana gradnje ovakvih objekata.
Glavni federalni urbanističko - ekološki inspektor također je konstatovao da se kompleks gradi u
prostoru koji se nalazi u obuhvatu prostora Master plana aerodroma Sarajevo. U Master planu
Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji su uz podršku EBRD-a 2009. godine izradile firme S.E.A.
AERPORTI DI MILANO i IPSA institut iz Sarajeva, navedeno je da trenutni položaj područja za
skladištenje goriva na Aerodromu nije adekvatan zbog sigurnosnih razloga i naglašava se
nužnost relokacije u najkraćem mogućem roku. Također se navodi da je nova pozicija stanice za
sipanje goriva predviđena u istočnom dijelu Aerodroma, u blizini vanjske ceste, te su navedeni
sadržaji:
-  skladište za gorivo aviona (uz izgradnju podzemnog ili polupodzemnog rezervoara na
najmanjoj dozvoljenoj sigurnosnoj udaljenosti od piste),
- stanica za sipanje goriva za aerodromska vozila (unutar carinske granice aerodroma)
-  stanica za sipanje goriva za privatna vozila (izvan carinske granice Aerodroma, duž vanjske
ceste).
U vezi sa navodima kako Općina navodno daje prednost privatnim investitorima u odnosu na
Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo, opšte je poznato da sa aspekta upravnog
postupka i zakona, koji tretiraju oblast građenja ne postoji nikakva razlika u tretmanu zahtjeva za
gradnju od strane javnih i privatnih preduzeća, te su svima za gradnju propisani jednaki uslovi koji
se moraju ispuniti kod izdavanja odobrenja. Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo u
toku postupka izdavanja odobrenja za građenje od strane ove Službe upoznato je sa zahtjevom
za gradnju, te se istoj ni na koji način nije protivilo, konstatujući da je realizacija investicije važna i
u kontekstu razvoja i nesmetanog poslovanja aerodroma u budućnosti.
Osim toga, Općina Novi Grad Sarajevo i J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo imaju međusobno
potpisani Sporazum čiji predmet je uspostavljanje principa zajedničkog neposrednog i
posrednog djelovanja u smislu nadzora i kontrole površina bez prepreka i sa preprekama,
sprečavanja izgradnje objekata koji predstavljaju opasnost za odvijanje zračnog saobraćaja u
zonama Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i druga pitanja koja mogu izazvati bilo kakvu
opasnost po odvijanje zračnog saobraćaja ili spriječiti normalnu funkciju i dalji razvoj Aerodroma
 

PRESS OPĆINE