Image

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa

Međunarodni dan zaštite močvara obilježava se 2. februara na dan kada je potpisana Konvencija o močvarama 1971 godine u iranskom gradu Ramsar, na obali Kaspijskog Mora.

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa. Ljudi su na močvare dugo gledali kao na površine koje su štetne za njih . Osim toga poznato je da su se mnoge države pokušavale riješiti močvara, te ih pretvoriti u poljoprivredne površine.  U močvarnim područjima (koja danas čine 6% površine Zemlje) živi 40% svih biljnih i životinjskih vrsta.

Bosna i Hercegovina potpisnica je Ramsarske konvencije o zaštiti močvarnih staništa čime se obvezala na svom teritoriju identificirati i zaštititi močvarna staništa od međunarodne važnosti. Do danas su prepoznata svega tri takva staništa u BiH: Bardača, Hutovo blato i Livanjsko polje.

Bardača se nalazi  kod grada Srpca, približno 30 km sjeveroistočno od Banje Luke . Predstavlja dio kompleksa od 11 jezera smještenih između rijeka Save i Vrbasa. Kompleks uključuje ribnjake, naplavljene površine, šume, obrađeno zemljište i nastanjene površine. Vodosnabdijevanje jezera koje se koristi kao ribnjak najvećim dijelom obavlja se iz rijeke Mature, ali su  uhidrološkom smislu značajne i pritoke Stublaja i Brzaja koje raspolažu manjom količinom vode. Šire hidrografsko područje nalazi se na nepropusnoj podlozi, što odgovara konceptu izgradnje ribnjaka. Bardača je Ramsarskom konvencijom uvrštena na svjetsku listu zaštićenih močvarnih područja.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Livanjsko polje je kraško polje u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Obzirom da je polovina ovog polja redovno pod vodom, Livanjsko polje je ustvari kombinacija močvara izvanredne vrijednosti, važnog staništa za ptice, te tresetišta i livada, u kojima su nastanjene endemske i rijetke vrste.