Image

Završeno uređenje kamenog zida oko parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića

Kako je planirano dinamikom radova tokom proteklog vikenda završeni su radovi na uređenju kamenog zida oko parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića.

Finansijer projekta je Općina Centar, koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 45.185 KM, dok je za izvođenje radova bila angažovana građevinska firma „Sela“. Nadzor ovog projekta je povjeren firmi „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, a glavni  projekat uradila je firma „Saraj inženjering“ iz Sarajeva.

Nosilac projekta je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.

-Budući da je korijenje velikih stabala platana, koja su pod zaštitom, na nekoliko mjesta oštetilo kameni zid, te je u Ulici Branislava Đurđeva podiglo i trotoar, donesena je odluka da se krene u realizaciju projekta uređenja kamene ograde. Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kao i Šumarski fakultet iz Sarajeva su nam dali saglasnost na ponuđeni glavni projekat rekonstrukcije i sanacije obodnog kamenog zida oko parka i sa njihovim stručnim službama je usvojeno projektno rješenje. Kako bi se sačuvali platani u sadašnjem stanju izvršeno je pomjeranje kamenog zida, a novi zid čini stari neoštećeni kamen u kombinaciji sa novim kamenom hreše. Pored navedenih radova, eksperti sa Šumarskog fakulteta pregledali su korijenje platana i zaštitili ga u skladu sa standardima, o čemu su sačinili izvještaj. U svim fazama realizacije ovog projekta pored nadzora kojeg je angažovala Općina Centar, također su kao nadzor bila uključena i stručna lica sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu, objasnili su iz Službe.