Image

Upozorenja na opasnost od požara na izletištima

Plakati su postavljeni na stubove za distribuciju električne energije i na oglasne ploče uz putnu komunikaciju u naseljima: Poljine, Kromolj, Slatina, Nahorevska Brda, Nahorevo, Skakavac, Barice, Mrkovići i Čavljak.

Na plakatima Službe civilne zaštite građani se upozoravaju da ne pale vatru u blizini šumskog rastinja, te da u slučaju izbijanja požara odmah pristupe gašenju priručnim sredstvima i obavijeste Centar za obavještavanje na broj telefona 121, Vatrogasnu brigadu 123 i Policiju na broj 122.