Image

Načelnik Hadžibajrić prihvatio inicijativu za uspostavu registara zaposlenih u Općini, javnih nabavki i imenovanih lica

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić prihvatio je na sastanku sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u KS dr. Erduanom Kafedžićem inicijativu za uspostavu registara zaposlenih, javnih nabavki i imenovanih lica u Općini Stari Grad.

Kako je istaknuto tokom sastanka održanog 08. januara, općinski načelnik mr Hadžibajrić prvi je načelnik jedne općine koji se odazvao na poziv Ureda i prihvatio prijedloge o registrima smatrajući tu ideju potpuno prihvatljivom i opravdanom imajući u vidu da se radi o javnom novcu u čiju potrošnju bi svi građani trebali imati uvid.

Nakon prvog radnog sastanka, sačinjeni su prijedlozi akata koji bi mogli biti potpisani već sljedeće sedmice čime će Općina Stari Grad Sarajevo, predvođena općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem, postati prva jednica lokalne samouprave koja se uključila u sistem jedinstvenog, efikasnog i učinkovitog pravnog i tehničkog okvira za borbu protiv korupcije u KS kojeg provodi Ured.

Na današnjem sastanku, drugom po redu, održanom u Općini Stari Grad, kojem su prisustvovali: Alma Destanović sekretarka organa državne službe, Adela Plakalo po ovlaštenju pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Aldiana Kavazović, pomoćnica načelnika za privredu i Hamida Gušić po ovlaštenju rukovodilac službe kabineta, te Adisa Avdić, stručni savjetnik za normativno-pravne i stručno-operativne poslove u Uredu za borbu protiv korupcije, razmotrene su dalje aktivnosti po pitanju provođenja ove inicijative.

Istaknuto je da će, nakon potpisivanja sporazuma sa Uredom, Općina Stari Grad napraviti i dostaviti Uredu registar svih zaposlenih državnih službenika i namještenika, registar svih javnih nabavki koje se provode, kao i registar imenovanih lica - predsjednici i članovi komisija, savjeta i drugih imenovanih lica koji vrše javne funkcije u Općini, a koje imenuje općinski načelnik.

Sekretarka Destanović istakla je značaj otvorenog pristupa za građane i transparentnog rada Općine Stari Grad, te iznijela prijedlog za uspostavu registra koji će sadržavati i podatke o predsjednicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće, kao i podatke o predsjedavajućem Općinskog vijeća, njegovim zamjenicima i ostalim vijećnicima. Iako sličan registar Ured već posjeduje, sekretarka Destanović predložila je koordinaciju i saradnju sa Općinom Stari Grad radi bržeg i efikasnijeg dostavljanja podataka o njihovim primanjima u Općini. S ciljem transparentnijeg rada Općine Stari Grad, što uključuje i Općinsko vijeće Stari Grad, ovaj prijedlog bit će iznesen na sjednici Vijeća.

Važno je istaći da ne postoji pravni okvir koji bi obavezao lokalne zajednice da se uključe u registre Ureda za borbu protiv korupcije i učine dostupnim navedene podatke, te da je općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić odmah po prijemu inicijative dobrovoljno odlučio o učešću Općine Stari Grad i zadužio nadležne službe da poduzmu sve potrebne aktivnosti.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo osnovan je Uredbom Vlade KS, donesenom 2. februara 2018. godine.